แวะชมโรงงานเซียมยัพ

บริษัท เซียมยัพ ประเทศไทยจำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1992 ในพื้นที่กว่า 6,000 ตางรางเมตร ประกอบกิจการ ชุดเครื่องนอนจากน้ำยางพาราข้น เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้วิจัยคิดค้น พัฒนา แต่งผลิตภัณฑ์ และการตลาด แบบครบวงจรในหนึ่งเดียว และในปี ค.ศ. 2013 บริษัทได้ก่อตั้ง บริษัทแห่งใหม่อีกหนึ่งแห่งในจีน คือบริษัท การลงทุนเซินเจิ้นเซียนอี้ จำกัด หลักสำคัญที่ทางบริษัทยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอมา คือผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนจากน้ำยางพาราธรรมชาติแทัที่บริษัทผลิตนั้น ต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับความตัองการของผู้บริโภค ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมและปัองกันเชื้อโรคต่างๆ ได้ออกแบบใหั มีส่วนเว้าโค้ง ตามสรีรของผู้ใช้งานซึ่งผลิต มาเพื่อสุขภาพในการพักผ่อนโดยเฉพาะ

ขั้นตอนการผลิต